Hệ thống mẫu biểu mới về ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Ngày đăng : 07/06/2019 03:04 PM

Chia sẻ lên :

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Ban hành kèm theo Thông tư này là các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh.

1, Một số nội dung sửa đổi, bổ sung cần lưu ý tại mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT:

a) Về mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp:

b) Bổ sung quy định khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn

2, Tóm tắt hệ thống các mẫu văn bản đính kèm:

Các biểu mẫu văn bản đình kèm thông tư này được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc và thay thế cho các mẫu văn bản ban hành kèm Thông tư 20 bắt đầu từ ngày có hiệu lực của thông tư 02 – ngày 11/3/2019.

3, Văn bản pháp lý: 02/2019/TT-BKHDT

4, Hướng dẫn liên quan

o Công văn 1023/TCT-KK

o Công văn 882/CT-KK&KTT

English version

The Department of Planning and Investment has issued Circular 02/2019/TT-BKHĐT amending and supplementing a number of articles of Circular 20/2015/TT-BKHDT dated 01/12/2015 of the Ministry guiding business registration career.

Issued together with this Circular are forms of documents used in business registration and business household registration.

1, Some amendments and supplements should be noted in the form issued together with Circular No. 02/2019 / TT-BKHĐT:

a) Changing form of enterprise registration application, registration of change of business registration information:

b) Supplementing regulations when enterprises temporarily suspend business/continue to do business before the registered time

  1. Summary of attached samples:

The form of documents attached to this circular is used uniformly nationwide and replaces the forms of documents issued with Circular 20. These forms are applied from the effective date of Circular 02 – March 11th 2019.

3, Legal basis: 02/2019/TT-BKHDT

4, Instructions

o Dispatch 1023/TCT-KK

o Dispatch 882/CT-KK&KTT

[collapse]

Biên soạn: Nguyễn Thị Minh Tâm – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Gonnapass


Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH Gonnapass

Tầng 6, toà nhà Việt á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: hotro@gonnapass.com

Facebook: https://www.facebook.com/gonnapass.com/

Website: http://gonnapass.com

Hotline: 0888 942 040

Tags
Ý kiến bình luận