Đại lý thuế – 30 phút ôn thi mỗi ngày – Môn kế toán – Bài 3

Ngày đăng : 15/08/2020 06:04 PM

Ngày thứ ba: Kế toán hàng tồn kho

Phần 1: Lý thuyết

  • Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho (VAS 02, thông tư 200/2014/TT-BTC)
  • Kết cấu tài khoản hàng tồn kho và các giao dịch thường gặp

Phần 2: Ôn tập bài tập định khoản cơ bản?

Thí sinh cần nhớ nguyên tắc kế toán và các tài khoản sử dụng phản ánh mối quan hệ giữa các đối tượng trên báo cáo tài chính và hệ thống tài khoản theo thông tư 200/2014/TT-BTC để áp dụng.

 

 

Phần 3: Ôn tập bài tập tính giá thành theo phương pháp hệ số

Tính giá thành theo phương pháp hệ số

 

Xem phần ôn tập các bài trước

Kế hoạch tự ôn thi Đại lý Thuế – Môn Kế toán

Đại lý thuế – 30 phút ôn thi mỗi ngày – Môn kế toán

Đại lý thuế – 30 phút ôn thi mỗi ngày – Môn kế toán – Bài 2

Đại lý thuế – 30 phút ôn thi mỗi ngày – Môn kế toán – Bài 3

30 phút ôn thi đại lý thuế – Môn kế toán – Bài 4

30 phút ôn thi đại lý thuế – Môn kế toán – Bài 5

 

Ý kiến bình luận