Trợ cấp xăng xe có chịu thuế TNCN

Trợ cấp xăng xe có chịu thuế TNCN? Trợ cấp xăng xe, tiền đi lại, trợ cấp phương tiện hoặc khoán chi xăng xe cho người lao động thì phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN, trừ tiền nhận được theo quy định về sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan Nhà … Continue reading Trợ cấp xăng xe có chịu thuế TNCN