Mức đóng bảo hiểm bắt buộc dành cho người nước ngoài – Insurance rate

Mức đóng bảo hiểm bắt buộc dành cho người nước ngoài từ năm 2022 tăng lên rất cao. Mức đóng cụ thể được quy định như dưới đây. Mức đóng bảo hiểm là người nước ngoài từ 1/1/2022          Người nước ngoài thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc sẽ … Continue reading Mức đóng bảo hiểm bắt buộc dành cho người nước ngoài – Insurance rate