Bảo hiểm dưỡng lão được trừ khi tính thuế TNCN – Nursing insurance

Bảo hiểm dưỡng lão được trừ khi tính thuế TNCN không? Một trong các khoản giảm trừ khi tính thuế Thu nhập cá nhân là các khoản đóng bảo hiểm, Quỹ hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Thông thường đối với Việt Nam, các khoản bảo … Continue reading Bảo hiểm dưỡng lão được trừ khi tính thuế TNCN – Nursing insurance