Bỏ sổ hộ khẩu trong hồ sơ giảm trừ gia cảnh

Bỏ sổ hộ khẩu trong hồ sơ giảm trừ gia cảnh là một trong những điểm cập nhật quan trọng tại thông tư 79/2022/TT-BTC để phù hợp với Luật cư trú 2020 số 68/2020/QH14. Tại điều 38 Luật này quy định: “Kể từ ngày Luật này có hiệu lực, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp … Continue reading Bỏ sổ hộ khẩu trong hồ sơ giảm trừ gia cảnh