Cấp hóa đơn lẻ từng lần (Điện tử)

Chúng tôi tóm tắt các bước cấp hóa đơn lẻ từng lần (Điện tử) có mã của quan thuế theo từng lần phát sinh theo quy định của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC https://manaboxvietnam.com/ho-so-xin-cap-hoa-don-le-hoa-don-dien-tu/ Trường hợp 1: Chưa có chữ ký số và tài khoản thuế điện tử Trường hợp 2: Có chữ ký số … Continue reading Cấp hóa đơn lẻ từng lần (Điện tử)