Quy định về định mức chi phí nguyên vật liệu qua các thời kỳ

Nếu như trước đây, tất cả chi phí nguyên vật liệu vượt định mức đều không được trừ khi tính thuế TNDN thì hiện nay, văn bản pháp lý chỉ có quy định về chi phí vượt định mức không được trừ đối với loại nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa … Continue reading Quy định về định mức chi phí nguyên vật liệu qua các thời kỳ