Hồ sơ chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi được trừ – Provision for bad debt

Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi có được trừ khi tính thuế TNDN không? Hồ sơ cần chuẩn bị là gì? Tham khảo các công văn hướng dẫn dưới đây. Về hồ sơ cần chuẩn bị Một trong số các chứng từ gốc sau: Hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, … Continue reading Hồ sơ chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi được trừ – Provision for bad debt