Điều kiện hoàn thuế của dự án đầu tư – VAT refund for Investment project

Trong thực tế nhiều doanh nghiệp có hoạt động thực hiện dự án đầu tư. Theo quy đinh của Luật thuế GTGT, phần thuế GTGT mua vào trong giai đoạn đầu tư này nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định thì doanh nghiệp có thể thực hiện hoàn thuế với khoản thuế GTGT … Continue reading Điều kiện hoàn thuế của dự án đầu tư – VAT refund for Investment project