Hướng dẫn điền tờ khai quyết toán thuế TNCN – MẪU SỐ 05/QTT-TNCN

Hướng dẫn điền tờ khai quyết toán thuế TNCN: ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP CHỊU THUẾ TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG – MẪU SỐ 05/QTT-TNCN Hướng dẫn khai tờ khai mẫu số 05/QTT-TNCN tờ khai quyết toán thuế TNCN Đối tượng áp dụng Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế … Continue reading Hướng dẫn điền tờ khai quyết toán thuế TNCN – MẪU SỐ 05/QTT-TNCN