Hướng dẫn tự khai thuế TNCN – MẪU SỐ 02/KK-TNCN

HƯỚNG DẪN KHAI THUẾ TNCN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KHAI TRỰC TIẾP VỚI CƠ QUAN THUẾ (Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai theo tháng/ quý) Quy định chung về Khai thuế TNCN Khai thuế TNCN cho người nước ngoài – How to declare PIT … Continue reading Hướng dẫn tự khai thuế TNCN – MẪU SỐ 02/KK-TNCN