Khác biệt giữa thời điểm xác định doanh thu tính thuế với doanh thu kế toán khi xuất khẩu

Doanh thu tính thuế với doanh thu kế toán không phải luôn giống nhau. Ở bài viết trước, chúng tôi đã giúp độc giả so sánh một số trường hợp khác biệt khi xác định doanh thu giữa thuế và kế toán tại https://gonnapass.com/ban-hoi-gonna-pass-tra-loi-so-sanh-doanh-thu-tinh-thue-gtgt-va-doanh-thu-tinh-thue-tndn/. Thời điểm, căn cứ để ghi nhận doanh thu kế toán và doanh … Continue reading Khác biệt giữa thời điểm xác định doanh thu tính thuế với doanh thu kế toán khi xuất khẩu