Không cần giấy xác nhận cư trú khi giải quyết thủ tục hành chính

Theo chỉ đạo mới nhất của Chính Phủ, Bộ Tài chính và Tổng Cục thuế, người dân sẽ không cần giấy xác nhận cư trú khi giải quyết thủ tục hành chính, bao gồm cả thủ tục thuế Lưu ý rằng, từ ngày 01/01/2023, các thủ tục hành chính, dịch vụ công có yêu cầu … Continue reading Không cần giấy xác nhận cư trú khi giải quyết thủ tục hành chính