Sửa lỗi sai thường gặp tờ khai thuế tài nguyên

Lỗi sai thường gặp tờ khai thuế tài nguyên: Hướng dẫn xử lý một số lỗi thường gặp khi lập Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên – Mẫu số 02/TAIN  Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên – Mẫu số 02/TAIN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ … Continue reading Sửa lỗi sai thường gặp tờ khai thuế tài nguyên