Một số nội dung trọng điểm về kiểm tra thuế năm 2021

Ngày 22/10/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Văn bản số 12997/BTC-TTr hướng dẫn xây dựng kế hoach thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2021, trong đó có định hướng về thanh tra, kiểm tra thuế năm 2021. Theo nội dung công văn trên, một số đối tượng, ngành nghề bị tập trung thanh … Continue reading Một số nội dung trọng điểm về kiểm tra thuế năm 2021