Nghỉ việc được nhận những tiền gì? Có phải tính thuế TNCN? What kind of money do you get when quitting your job? Is PIT required?

Bài viết tóm tắt các khoản tiền nhận được khi thôi việc, nghỉ việc mà người lao động nên nắm bắt để hiểu nghỉ việc được nhận những tiền gì. Các khoản tiền nhận được từ công ty @manabox.ketoanthue Thất nghiệp mà vẫn có tiền, chuyện gì thế này? #baohiemthatnghiep #trocapthatnghiep #nghiviec #nghiviecvuive #nghiviecvancotien ♬ … Continue reading Nghỉ việc được nhận những tiền gì? Có phải tính thuế TNCN? What kind of money do you get when quitting your job? Is PIT required?