Nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, mô tô

Tại Viêt Nam, Lệ phí trước bạ là một khoản lệ phí được thu khi tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ phải nộp khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước. Bài viết tóm tắt thủ tục Nộp lệ phí trước … Continue reading Nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, mô tô