Trích lập quỹ dự phòng tiền lương như thế nào? (Có ví dụ minh họa bài tập có đáp án)

Cách hạch toán và nguyên tắc ứng xử thuế đối với trích lập quỹ dự phòng tiền lương được thực hiện như thế nào? Bài viết trích dẫn một số quy định. Câu hỏi:  Cô cho em hỏi dự phòng lương nghỉ phép có được tính vào trong khoảng dự phòng 17% của quỹ lương … Continue reading Trích lập quỹ dự phòng tiền lương như thế nào? (Có ví dụ minh họa bài tập có đáp án)