30 phút ôn thi đại lý thuế – Môn kế toán – Bài 4

Ngày thứ tư: Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư Phần 1: Lý thuyết tài sản cố định, bất động sản đầu tư Tham khảo VAS 03, 04, 05 Thông tư 200/2014/TT-BTC về các tài khoản 21x Phần 2: Ôn tập bài tập định khoản cơ bản? Thí sinh cần … Continue reading 30 phút ôn thi đại lý thuế – Môn kế toán – Bài 4