30 phút ôn thi đại lý thuế – Môn kế toán – Bài 4

Ngày đăng : 30/05/2020 09:31 AM

Ngày thứ tư: Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư

Phần 1: Lý thuyết tài sản cố định, bất động sản đầu tư

  • Tham khảo VAS 03, 04, 05
  • Thông tư 200/2014/TT-BTC về các tài khoản 21x

Phần 2: Ôn tập bài tập định khoản cơ bản?

Thí sinh cần nhớ các mối quan hệ giữa các đối tượng trên báo cáo tài chính và hệ thống tài khoản theo thông tư 200/2014/TT-BTC để áp dụng.

 

Tham khảo câu 1:

Tham khảo câu 2:

Xem thêm: Hệ thống tài khoản theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200

Phần 3: Ôn tập bài tập tính giá thành theo phương pháp giản đơn có định khoản kế toán

Xem phần ôn tập các bài trước

Kế hoạch tự ôn thi Đại lý Thuế – Môn Kế toán

Đại lý thuế – 30 phút ôn thi mỗi ngày – Môn kế toán

Đại lý thuế – 30 phút ôn thi mỗi ngày – Môn kế toán – Bài 2

Đại lý thuế – 30 phút ôn thi mỗi ngày – Môn kế toán – Bài 3

30 phút ôn thi đại lý thuế – Môn kế toán – Bài 4

30 phút ôn thi đại lý thuế – Môn kế toán – Bài 5

Ý kiến bình luận