Thuế GTGT

Chính sách thuế với địa điểm kinh doanh
Thuế GTGT của dự án đầu tư sản phẩm không chịu thuế
Chi phí tiền lương của lao động nước ngoài có được trừ không? Điều kiện là gì?
Tạm không kiểm tra Thuế đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng với Covid-19
Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế
Dự thảo gia hạn nộp thuế dưới ảnh hưởng của nCoV-19
Xác định kỳ kê khai tính thuế GTGT theo tháng, quý
Phân biệt các trường hợp áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% dễ sai sót
Ý nghĩa và Các trường hợp áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%
Trường hợp được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT