F6 Taxation

Giới thiệu về môn F6 Taxation

Tổng quan về đề thi

Đề thi Kế toán sẽ bao gồm 2 câu tự luận, cho ví dụ và 3 bài tập. Nội dung thì bao gồm Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành; các chuẩn mực kế toán tại Việt Nam, hạch toán theo cấp chế độ, thông tư.

Nội dung môn học

- Tổng quan về kế toán và khung pháp lý
- Kế toán tiền và Nguyên tắc kế toán các giao dịch ngoại tệ
- Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
- Tài sản cố định
- Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
- Kế toán hàng tồn kho
- Kế toán nợ phải trả và nguồn vốn
- Tính giá thành và kế toán quản trị chi phí
- Kế toán các khoản đầu tư
- Trình bày báo cáo tài chính
- Kế toán thuế

Người hướng dẫn

Gonnapass sẽ học cùng bạn như thế nào?

1

Bắt đầu quá trình học

2

Hướng dẫn ôn tập

3

Luyện tập

4

Test nhanh

5

Thi thử

Có thể bạn muốn tham khảo?