Thông báo

Chính thức tăng mức giảm trừ gia cảnh
Chữa đề thi Đại lý Thuế – Bài tập thuế TNCN năm 2019
Chữa đề thi Đại lý Thuế – Bài tập thuế TNDN năm 2019
Chính sách thuế với địa điểm kinh doanh
Đề thi Kế toán – Đại lý Thuế năm 2018
Bảo hiểm dưỡng lão được trừ khi tính thuế TNCN
Đề thi Đại lý Thuế tháng 4 năm 2019 – Phần tự luận đề lẻ
Xác định điều kiện doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất
Đề thi Đại lý Thuế tháng 4 năm 2019 – Phần trắc nghiệm đề lẻ
Dự thảo chế độ kế toán đối với hộ kinh doanh