Thông báo

Tuyển sinh lớp Kế toán – Ôn thi Đại lý Thuế kèm tutor kỳ II năm 2020
Tuyển sinh lớp Thuế – Ôn thi Đại lý Thuế kèm tutor kỳ II năm 2020
Chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ thư tín dụng ( L/C )
Giảm 30% thuế TNDN trong năm 2020
Khấu trừ thuế GTGT nộp thay chủ nhà
Đề chẵn môn Phân tích – CPA 2019
Đề lẻ môn Kiểm toán – CPA 2019
Đề Lẻ môn Luật – CPA 2019
Thông báo kết quả thi và phúc khảo kết quả thi Đại lý Thuế kỳ 1 năm 2020
Xác định về điều kiện giảm trừ của cá nhân không nơi nương tựa mà người nộp thuế trực tiếp nuôi dưỡng