Thuế FCT

Danh sách nhà thầu nước ngoài đăng ký thuế
Hóa đơn khi xuất nhập khẩu tại chỗ
Thuế nhà thầu điều khoản nhập khẩu đầu D
Thuế nhà thầu với Facebook, google….sau 1/6/2022
Khai thuế nhà thầu theo tháng
Thuế nhà thầu đối với kinh doanh thương mại điện tử ( dự thảo )
Lưu ý về giao dịch và chứng từ thanh toán qua Paypal
Hàng nhập khẩu không thanh toán không chịu thuế nhà thầu
Chi phí hợp lệ khi mua dịch vụ của facebook, google
Chi phí lương của người nước ngoài được trừ