F7 Financial reporting

Giới thiệu về môn F7 Financial reporting

Tổng quan về đề thi

Đề thi Kế toán sẽ bao gồm 2 câu tự luận, cho ví dụ và 3 bài tập. Nội dung thì bao gồm Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành; các chuẩn mực kế toán tại Việt Nam, hạch toán theo cấp chế độ, thông tư.

Nội dung môn học

- Tổng quan về kế toán và khung pháp lý
- Kế toán tiền và Nguyên tắc kế toán các giao dịch ngoại tệ
- Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
- Tài sản cố định
- Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
- Kế toán hàng tồn kho
- Kế toán nợ phải trả và nguồn vốn
- Tính giá thành và kế toán quản trị chi phí
- Kế toán các khoản đầu tư
- Trình bày báo cáo tài chính
- Kế toán thuế

Người hướng dẫn

Gonnapass sẽ học cùng bạn như thế nào?

1

Bắt đầu quá trình học

2

Hướng dẫn ôn tập

3

Luyện tập

4

Test nhanh

5

Thi thử

Có thể bạn muốn tham khảo?

Tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ
Tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ

Do nhiều bạn chưa nắm được tỷ giá xuất hóa đơn ngoại tệ, bài viết cập nhật một số nội...