CPA

THÔNG BÁO VỀ NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO KỲ THI KIỂM TOÁN VIÊN 2019
BỘ TÀI LIỆU ÔN THI CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN VIÊN NĂM 2020
Thông báo về kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2019
Bộ tài liệu ôn tập, thi kế toán và kiểm toán viên hành nghề áp dụng cho năm 2019
Thông báo về việc nhận Chứng chỉ kế toán viên và kiểm toán viên kỳ thi năm 2018
Chia sẻ kinh nghiệm ôn thi môn Phân tích hoạt động tài chính nâng cao
Chia sẻ kinh nghiệm ôn thi môn Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp của chứng chỉ hành nghề kế toán – kiểm toán việt nam
Chia sẻ kinh nghiệm ôn thi môn Ngoại ngữ ( Tiếng anh) của chứng chỉ hành nghề kế toán – kiểm toán việt nam
Quy định về tài sản góp vốn theo Luật doanh nghiệp 2014?
Thông báo phúc khảo kì thi chứng chỉ hành nghề kế toán – kiểm toán ( CPA ) 2019