Đại lý thuế – 30 phút ôn thi mỗi ngày – Môn kế toán – Bài 2

Ngày đăng : 08/08/2020 11:59 PM

Ngày thứ hai: Kế toán tiền và tiền lương

Phần 1: Lý thuyết

  • Nguyên tắc kế toán tiền (Điều 11 thông tư 200/2014/TT-BTC)
  • Kết cấu tài khoản tiền và các giao dịch thường gặp (Điều 12, 13, 14 thông tư 200/2014/TT-BTC)
  • Tỷ lệ bảo hiểm và thuế TNCN
  • Kết cấu chung tài khoản liên quan và giao dịch thường gặp

Phần 2: Ôn tập bài tập định khoản cơ bản?

Thí sinh cần nhớ nguyên tắc kế toán tiền và các tài khoản sử dụng phản ánh mối quan hệ giữa các đối tượng trên báo cáo tài chính và hệ thống tài khoản theo thông tư 200/2014/TT-BTC để áp dụng.

2.1. Kế toán tiền: Ôn tập bài tập định khoản cơ bản

Tham khảo đáp án:

2.2. Kế toán tiền lương: Ôn tập bài tập định khoản cơ bản

Phần 3: Ôn tập bài tập tính giá thành theo phương pháp giản đơn

Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm A trong tháng có tài liệu sau

  1. Chi phí dở dang đầu kỳ (Tính theo nguyên vật liệu trực tiếp): 5.000
  2. Chi phí phát sinh trong kỳ: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 116.000 (gồm 105.000 là chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp); chi phí nhân công trực tiếp 11.000; chi phí sản xuất chung 16.500
  3. Kết quả sản xuất hoàn thành nhập kho 100 sản phẩm, còn 10 sản phẩm dở dang

Hãy đánh giá sản phẩm dở dang theo nguyên tắc thích hợp và lập bảng tính giá thành sản phẩm A trong kỳ?

 

Xem phần ôn tập các bài trước

Kế hoạch tự ôn thi Đại lý Thuế – Môn Kế toán

Đại lý thuế – 30 phút ôn thi mỗi ngày – Môn kế toán

Đại lý thuế – 30 phút ôn thi mỗi ngày – Môn kế toán – Bài 2

Đại lý thuế – 30 phút ôn thi mỗi ngày – Môn kế toán – Bài 3

30 phút ôn thi đại lý thuế – Môn kế toán – Bài 4

30 phút ôn thi đại lý thuế – Môn kế toán – Bài 5

Ý kiến bình luận