Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200

Báo cáo tài chính là một bộ phận của hệ thống báo cáo kế toán. Để nắm được các yếu tổ cơ bản của báo cáo tài chính, kế toán cần hiểu được hệ thống báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp thực hiện áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC, … Continue reading Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200