Các trường hợp không phải làm thủ tục hải quan với EPEs

Theo quy định của pháp luật, hàng hóa nhập – xuất khỏi doanh nghiệp chế xuất sẽ phải thực hiện thủ tục hải quan. Tuy nhiên, có một số mặt hàng đặc biệt không phải thực hiện thủ tục tờ khai hải quan hoặc Doanh nghiệp được lựa chọn thực hiện hoặc không đối với … Continue reading Các trường hợp không phải làm thủ tục hải quan với EPEs