File tính và checklist hoàn thuế GTGT hàng hóa dịch vụ xuất khẩu – VAT refund

Checklist hoàn thuế GTGT là công cụ để cơ quan thuế kiểm tra, rà soát và đối chiếu các điều kiện hoàn thuế GTGT của doanh nghiệp. Dưới đây là Checklist tham khảo khi rà soát hoàn thuế GTGT với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu Checklist hoàn thuế GTGT hàng hóa dịch vụ xuất khẩu … Continue reading File tính và checklist hoàn thuế GTGT hàng hóa dịch vụ xuất khẩu – VAT refund