Chênh lệch tỷ giá khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài viết mô tả nguyên tắc tính chênh lệch tỷ giá hối đoái vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, cách hạch toán và cơ sở pháp lý Nguyên tắc xác định chênh lệch tỷ giá tính thuế > Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại … Continue reading Chênh lệch tỷ giá khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp