Chi phí hàng lỗi, hỏng, tiêu hủy… có được trừ? Có được khấu trừ thuế GTGT?

Ứng xử về thuế GTGT và thuế TNDN với chi phí hàng lỗi, hỏng: Có được khấu trừ thuế GTGT? Có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN? Tình huống Công ty mua hàng từ tháng 3/20X2 (Năm tài chính kết thúc 30/9/20X2), kỳ hiện tại  là tháng 1/20X3 phát hiện hàng … Continue reading Chi phí hàng lỗi, hỏng, tiêu hủy… có được trừ? Có được khấu trừ thuế GTGT?