Đại lý thuế – Môn kế toán – Bài 2 – Kế toán tiền và ngoại tệ

Tuần thứ 2: Ví dụ mẫu về bài tập đại lý thuế môn kế toán phần hạch toán giao dịch bằng ngoại tệ để giúp thí sinh hiểu cách áp dụng tỷ giá hạch toán. Các tài khoản tiền và liên kết với chỉ tiêu của Bảng cân đối kế toán Ngoại tệ và vận dụng … Continue reading Đại lý thuế – Môn kế toán – Bài 2 – Kế toán tiền và ngoại tệ