Xác định tình trạng cư trú – How to determine a individual to be Resident?

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là sắc thuế trực thu đánh vào thu nhập của cá nhân và thường mang tính chất luỹ tiến. Thuế thu nhập cá nhân có phạm vi điều chỉnh rộng đối với tất cả các cá nhân có thu nhập chịu thuế trong và ngoài quốc gia. Nguyên tắc … Continue reading Xác định tình trạng cư trú – How to determine a individual to be Resident?