Đăng ký mã số thuế cá nhân và người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh qua mạng – Online PIT code registration

Dưới đây là hướng dẫn đăng ký mã số thuế cá nhân và đăng ký mã số thuế người phụ thuộc lần đầu qua phương thức điện tử một cách dễ dàng để thuận tiện trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Đăng ký thuế hoặc thay đổi thông tin qua công ty Cho phép cơ quan … Continue reading Đăng ký mã số thuế cá nhân và người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh qua mạng – Online PIT code registration