Hồ sơ chi phí tiếp khách và cách lập hóa đơn dịch vụ tiếp khách

Với doanh nghiệp ngoài quốc doanh, chi phí tiếp khách là khoản chi thường xuyên phát sinh để duy trì quan hệ hoặc phát triển khách nhưng việc xác định  được trừ không có quy định cụ thể trong các văn bản pháp lý. Nếu như với cơ quan Nhà nước, thông tư số 71/2018/TT-BTC đã quy định … Continue reading Hồ sơ chi phí tiếp khách và cách lập hóa đơn dịch vụ tiếp khách