Hồ sơ chi phí tiếp khách và cách lập hóa đơn dịch vụ tiếp khách

10563

Với doanh nghiệp ngoài quốc doanh, chi phí tiếp khách là khoản chi thường xuyên phát sinh để duy trì quan hệ hoặc phát triển khách nhưng việc xác định  được trừ không có quy định cụ thể trong các văn bản pháp lý. Nếu như với cơ quan Nhà nước, thông tư số 71/2018/TT-BTC đã quy định chế độ tiếp khách làm cơ sở để địa phương triển khai.

Bộ hồ sơ chi phí tiếp khách mẫu

Trước năm 2014, theo thông tư 123/2012 về cơ bản quy định chi phí tiếp khách được trừ không vượt quá 10% tổng chi phí được trừ thì sau đó, thông tư 78/2014/TT-BTC đã nâng tỷ lệ này lên 15% và thông tư 96/2015/TT-BTC đã bỏ quy định này. Như vậy, chi phí tiếp khách được trừ nếu đáp ứng điều kiện cơ bản, đó là phục vụ sản xuất kinh doanh và có đủ hồ sơ chứng từ. Tuy nhiên, do hồ sơ không có quy định nên chúng tôi khuyến nghị doanh nghiệp cần chuẩn bị một số tài liệu sau (Tham khảo hướng dẫn của Bộ Tài chính)

No Nội dung Checklist

1

Hóa đơn: Lưu ý như sau

–          Với hóa đơn giấy: Yêu cầu nhà cung cấp xuất hóa đơn chi tiết các món ăn hoặc phải kèm bảng kê theo quy định (Công văn 1229/CT-TTHT)

–          Với hóa đơn điện tử: Do luật chưa có hướng dẫn rõ ràng, doanh nghiệp nên thận trọng kiểm tra hóa đơn cần có đầy đủ thông tin danh mục hàng hóa, dịch vụ theo hướng dẫn tại

  • Công văn 15176/CT-TTHT – Cục thuế TP Hà Nội
  • Công văn 431/CTQNI-TTHT – Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

2

Chứng từ đi kèm:

–          Quy định rõ hạn mức, trường hợp chi phí tiếp khách trong Quy chế tài chính (Tham khảo thông tư 71/2018/TT-BTC để triển khai)

–          Các chứng từ liên quan như: chứng từ thanh toán, hóa đơn GTGT, ghi rõ số lượng và đơn giá các mặt hàng; bill tính tiền kèm theo…

Ngoài ra, đối với trường hợp cụ thể, doanh nghiệp có thể gửi công văn tới cơ quan thuế quản lý để hỏi.

(Cập nhật: Tổng Cục thuế hướng dẫn viết hóa đơn tiếp khách)

Cách viết hóa đơn phí tiếp khách

 

Chi phí mua rượu tiếp khách có được trừ không?

Trích dẫn Luật

Thông tư 123/2012/TT-BTC:

“Phần chi vượt quá 10% tổng số chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh”

Thông tư 78/2014/TT-BTC:

“m) Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 15% tổng số chi được trừ. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hoá bán ra”

Thông tư 96/2015/TT-BTC: Điều kiện để chi phí được trừ:

 – Liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh

 – Có hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định. Với hóa đơn thanh toán từng lần từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt”

Thông tư 39/2014/TT-BTC: Khoản 2 Điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC, hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn thì:

“2. Người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn.

…Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số…, ngày…, tháng…. năm…”. Mục “tên hàng” trên hóa đơn chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng. Các tiêu thức khác ghi trên hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

b) Nội dung trên bảng kê:…Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số… Ngày… tháng…. năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn…”

Trích dẫn công văn

Update: Hướng dẫn của Cục thuế TP Hà Nội: Phải ghi đầy đủ các món ăn

Hướng dẫn của Bộ Tài chính

Ngày 11/05/2021, Cục thuế TP.HN có công văn số 15176/CTHN-TTHT:

Công văn 1229/CT-TTHT:

English version

Before 2014, according to Circular 123/2012 basically stipulating that the deductible catering expenses should not exceed 10% of the total deductible expenses, Circular 96/2015/TT-BTC has removed this provision. Thus, the cost of catering fee is deducted if the basic conditions are met, that is to serve production and business and have sufficient documents. However, because the application is not regulated, we highly recommend that businesses should prepare the following documents (Refer to the guidance of the Ministry of Finance)

No Nội dung Checklist
1 Invoice: Note the following

– With paper invoices: Ask the supplier to issue a detailed invoice of the dishes or must include a list as prescribed (Documentary no 1229/CT-TTHT)

– With e-invoices: Because the law does not have clear instructions, businesses should carefully check invoices that need to have full information on the list of goods and services according to the instructions in Documentery no 15176/CT-TTHT – Hanoi Tax Department

2 Accompanying documents:

– Specify clearly the limit, in case the cost of catering fee in the Financial Regulations (Refer to Circular 71/2018/TT-BTC for implementation)

– Relevant documents such as payment vouchers, VAT invoices, specifying quantity and unit price of items; Bills included…

In addition, for each specific case, the enterprise can send an official dispatch to the tax authority to inquire.

 

(*) Basis of laws:’

  • Circular 123/2012/TT-BTC
  • Circular 96/2015/TT-BTC
  • Circular 39/2014/TT-BTC

Other: + Documentary no 15176/CTHN-TTHT

+ Guidance of Ministry of Finance

+ Documentary no 1229/CT-TTHT

[collapse]

Biên soạn: Nguyễn Thị Thanh Huyền – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Gonnapass

Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH Gonnapass

Phòng 701, tầng 7, toà nhà 3D Center, số 3 Duy Tân, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội

Email: hotro@gonnapass.com

Facebook: https://www.facebook.com/gonnapass.com/

Website: https://gonnapass.com

Hotline: 0888 942 040

avatar
admin

Nếu bạn thích bài viết, hãy thả tim và đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Ý kiến bình luận

You cannot copy content of this page