Giảm trừ gia cảnh khi chuyển công ty có phải đăng ký lại hồ sơ?

Vấn đề về giảm trừ gia cảnh khi chuyển công ty được quy định như thế nào? Khi chuyển công ty thì mình có phải đăng ký hồ sơ người phụ thuộc lại cho công ty mới không? Phải báo giảm ở công ty cũ không? Theo hướng dẫn của Cục thuế tỉnh Bình Định thì + … Continue reading Giảm trừ gia cảnh khi chuyển công ty có phải đăng ký lại hồ sơ?