Người phụ thuộc Hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho các trường hợp – Dependents dossier

Đối với các trường hợp thỏa mãn điều kiện thì được đăng ký là người phụ thuộc và cần chuẩn bị hồ sơ giảm trừ gia cảnh như sau: 1/ Hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho con Người phụ thuộc Đối tượng chi tiết Hồ sơ Con Con < 18 tuổi – Bản chụp … Continue reading Người phụ thuộc Hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho các trường hợp – Dependents dossier