Hoàn trả tiền lương cho công ty mẹ tại nước ngoài – FCT for assignment

Thực tế, tại rất nhiều công ty FDI, tiền lương của giám đốc công ty con tại Việt Nam được trả theo hình thức là công ty mẹ tại nước ngoài trả tiền trực tiếp vào tài khoản của người lao động tại nước ngoài và sau đó, công ty mẹ đòi tiền công ty … Continue reading Hoàn trả tiền lương cho công ty mẹ tại nước ngoài – FCT for assignment