Hệ số K trong quản lý rủi ro hóa đơn điện tử? Mẫu công văn giải trình

Hệ số K hóa đơn điện tử được hiểu như thế nào cho đúng? Tham khảo công văn số 2392/TCT-QLRR năm 2023 và ví dụ phân tích của cơ quan thuế dưới đây để hiểu đúng về hệ số này. Có thể hiểu, mục tiêu cơ bản của kiểm soát hệ số K là kiểm soát … Continue reading Hệ số K trong quản lý rủi ro hóa đơn điện tử? Mẫu công văn giải trình