Lập ủy quyền quyết toán thuế TNCN qua phần mềm

Hiện nay, hồ sơ lập ủy quyền quyết toán thuế dành cho cá nhân thuộc các trường hợp được tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay bao gồm mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC (Xem thêm các trường hợp được ủy quyền quyết toán tại https://gonnapass.com/cac-truong-hop-duoc-uy-quyen-quyet-toan-thue-tncn/) Vậy trong … Continue reading Lập ủy quyền quyết toán thuế TNCN qua phần mềm