Các khoản giảm trừ doanh thu

Thay đổi từ thông tư 200/2014/TT-BTC, đối với các khoản giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại đã được theo dõi chung trên 1 tài khoản cấp 1 – Tài khoản 521 – Giảm trừ doanh thu, nhưng vẫn chia thành 3 tài khoản cấp 2,  (trước đây sử dụng … Continue reading Các khoản giảm trừ doanh thu