Thu nhập từ tiền lương, tiền công – P1/3 (Thuế TNCN)

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là loại thu nhập phổ biến nhất nhưng cũng là loại thu nhập phức tạp nhất trong các nguồn thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân! Tiếp theo bài viết trước về tình trạng cư trú và kỳ tính thuếhttps://gonnapass.com/dai-ly-thue-thue-tncn-xac-dinh-tinh-trang-cu-tru/ 1. Khi nào thì thu nhập từ tiền … Continue reading Thu nhập từ tiền lương, tiền công – P1/3 (Thuế TNCN)