Thuế với các trường học – Tax for School

Bài viết tóm tắt chính sách Thuế với các trường học hoạt động theo mô hình doanh nghiệp về lệ phí môn bài, thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) I. Về lệ phí môn bài Số lệ phí môn bài hàng năm phải … Continue reading Thuế với các trường học – Tax for School