Tính thuế TNCN với tiền nhà (Có ví dụ) – PIT for housing income

Việc tính thuế TNCN với tiền nhà là một trong những nội dung phức tạp nhất khi tính thuế TNCN từ tiền lương tiền công. Trong số các khoản thu nhập chịu thuế TNCN, chi phí tiền nhà do doanh nghiệp trả thay cho người lao động là khoản thu nhập chịu một ngưỡng giới hạn … Continue reading Tính thuế TNCN với tiền nhà (Có ví dụ) – PIT for housing income