Thủ tục để cá nhân được trừ thuế đã nộp ở nước ngoài (Có ví dụ bài tập minh họa) – PIT paid oversea

Bài viết tóm tắt và cho ví dụ về tình huống trừ thuế đã nộp ở nước ngoài để cá nhân có thể nắm bắt và vận dụng khi tính thuế TNCN. Trường hợp này thường gặp khi cá nhân cư trú có nhận cả thu nhập ở nước ngoài mà phần này đã bị … Continue reading Thủ tục để cá nhân được trừ thuế đã nộp ở nước ngoài (Có ví dụ bài tập minh họa) – PIT paid oversea