Thuế GTGT

Thời điểm tính thuế GTGT
Các trường hợp hoàn thuế GTGT
Điều kiện hoàn thuế của dự án đầu tư
Đáp án tham khảo về Thuế GTGT – Bài tập Đại lý Thuế
Kê khai thuế với chi nhánh
Xử lý sai sót hóa đơn GTGT tự in, đặt in
Nhiều quy định thay đổi về Quản lý thuế theo Luật số 38/2019/QH14
Quy định về giá tính thuế GTGT
Phân biệt hàng khuyến mại và hàng hóa cho biếu tặng (Hạch toán, thuế, chứng từ…)
Cập nhật hệ thống thuế điện tử Etax