Thuế GTGT

Phân biệt các trường hợp áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% dễ sai sót
Ý nghĩa và Các trường hợp áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%
Trường hợp được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT
Những trường hợp nhập khẩu hàng hóa phải chịu thuế nhà thầu
Các trường hợp không phải làm thủ tục hải quan với EPEs
Thời điểm tính thuế GTGT
Các trường hợp hoàn thuế GTGT
Điều kiện hoàn thuế của dự án đầu tư
Đáp án tham khảo về Thuế GTGT – Bài tập Đại lý Thuế
Kê khai thuế với chi nhánh