Giải đáp vướng mắc thuế Cục thuế tỉnh Thái Bình – Ngày 19/11/2014

96

Cục thuế tỉnh Thái Bình đã hỗ trợ giải đáp vướng mắc thuế ngày 19/11 về rất nhiều điểm mới cần quan tâm của chính sách thuế. Tham khảo bản tin dưới đây

Câu 1: Tháng 11/2014, Công ty tôi mua phần mềm kế toán mới. Vậy chúng tôi có phải báo cáo với cơ quan thuế bằng văn bản việc sử dụng phần mềm kế toán này không?

          Trả lời:

          Luật kế toán không có quy định về việc phải đăng ký phần mềm kế toán với cơ quan thuế. Chỉ khi đơn vị muốn thay đổi chế độ kế toán áp dụng hoặc Doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 mới phải thông báo cho cơ quan Thuế quản lý doanh nghiệp. Do đó, công ty bạn không phải thông báo với cơ quan thuế bằng văn bản về việc sử dụng phần mềm kế toán.

          Câu 2: Công ty tôi thay đổi tên công ty từ ngày 17/10/2014 (nay thêm cụm từ TNHH vào tên cũ) nhưng không làm thay đổi mã số thuế. Hiện nay, có một số nhà cung cấp vẫn xuất hóa đơn cho công ty tôi theo tên cũ, vậy hóa đơn này có khấu trừ thuế GTGT không?

          Trả lời:

          Khoản 15, Điều 15, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:

“…– Hoá đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua (trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 12 Điều này);…”

Căn cứ quy định trên, hóa đơn ghi không đúng tên người mua thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Đơn vị bạn vui lòng liên hệ với người bán để điều chỉnh hóa đơn theo tên mới.

          Câu 3: Công ty tôi có hàng hóa xuất khẩu. Tôi được biết từ tháng 9/2014, không sử dụng hóa đơn xuất khẩu mà số hóa đơn còn lại phải hủy. Tháng 10/2014, công ty tôi có một lô hàng  xuất khẩu, vậy chúng tôi phải sử dụng chứng từ gì để xuất cho khách hàng nước ngoài?

          Trả lời:

Khoản 7, Điều 3, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi Khoản 4, Điều 16, Thông tư số 219/2013/TT-BTC về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu như sau:

“Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”.

          Căn cứ quy định trên, khi xuất khẩu hàng hóa, đơn vị sử dụng hóa đơn thương mại (commercial voice) trong hồ sơ hải quan để xuất cho khách hàng nước ngoài.

          Câu 4: Tháng 11/2014, Công ty tôi mua toàn bộ tài sản của Công ty A (không bao gồm quyền sử dụng đất). Thời hạn thuê đất của công ty A đến hết 2015. Hai bên thỏa thuận, tiền thuê đất phát sinh năm 2015, công ty tôi phải trả cho công ty A để công ty A nộp vào NSNN. Vậy số tiền thuê đất 2015 chúng tôi có được tính vào chi phí được trừ không?

          Trả lời:

          Việc công ty A được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất để phục vụ hoạt động SXKD của công ty A, công ty A không được quyền cho đơn vị khác thuê lại đất. Khi không có nhu cầu sử dụng nữa thì công ty A phải làm thủ tục trả lại đất thuê cho nhà nước.

          Đơn vị bạn muốn thuê lại đất của công ty A thì phải làm thủ tục thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi công ty A đã được cơ quan chức năng ra quyết định thu hồi đất thuê.

          Do đó, đơn vị bạn khi trả tiền thuê đất cho công ty A sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

          Câu 5: Bệnh viện chúng tôi là bệnh viện tư nhân. Hiện tại, chúng tôi đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với các khoản thu từ cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh. Vậy các khoản thu nhập từ lãi tiền gửi, chiết khấu thanh toán thuốc có được hưởng ưu đãi thuế TNDN không?

          Trả lời:

Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;

Điều 7 quy định các khoản thu nhập khác bao gồm:

“…

  1. Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn bao gồm cả tiền lãi trả chậm,lãi trả góp, phí bảo lãnh tín dụng và các khoản phí khác trong hợp đồng cho vay vốn.

  1. Quà biếu, quà tặng bằng tiền, bằng hiện vật; thu nhập nhận được bằng tiền, bằng hiện vật từ các nguồn tài trợ; thu nhập nhận được từ các khoản hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí,chiết khấu thanh toán, thưởng khuyến mại và các khoản hỗ trợ khác. Các khoản thu nhập nhận được bằng hiện vật thì giátrị của hiện vật được xác định bằng giá trị của hàng hóa, dịch vụ tương đương tại thời điểm nhận...”

Khoản 3, Điều 18 quy định điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN như sau:

Không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp  và áp dụng thuế suất 20% (bao gồm cả doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế suất 20% theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư này) đối với các khoản thu nhập sau:

  1. a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ thu nhập từ đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 19 Thông tư này); thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.
  2. b) Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản.
  3. c) Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.”

Căn cứ quy định trên, đơn vị bạn phát sinh khoản thu nhập từ lãi tiền gửi, chiết khấu thanh toán thuốc thì được ghi nhận vào thu nhập khác. Từ kỳ tính thuế năm 2014, khoản thu nhập khác được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

          Câu 6: Công ty tôi bị đình chỉ phát hành hóa đơn từ ngày 01/7/2014 vì còn nợ tiền thuế. Hiện nay, công ty tôi có khoản thu về cho thuê kho, quầy. Vậy chúng tôi muốn có hóa đơn để giao cho khách hàng thì phải làm thế nào?

          Trả lời:

          Tiết b, Khoản 1, Điều 16, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định nguyên tắc lập hóa đơn như sau:

          Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ…”

          Tiết c, Điểm 4, Điều 13, Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định việc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng như sau:

Cơ quan thuế thông báo chấm dứt việc thực hiện biện pháp cưỡng chế này khi đối tượng bị cưỡng chế nộp đủ số tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước kèm theo thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng (mẫu số 09/CC ban hành kèm theo Thông tư này).

Ngay trong ngày thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng thì cơ quan thuế phải đăng thông báo về việc hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng lên trang thông tin Tổng cục Thuế (www.gdt.gov.vn).”

          Căn cứ quy định trên, trường hợp đơn vị bạn có khoản thu từ dịch vụ cho thuê kho, quầy thì khi hoàn thành việc cung cấp dịch vụ, đơn vị phải lập hóa đơn để giao cho khách hàng.

          Tuy nhiên, hiện nay đơn vị bạn đang bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng do còn nợ tiền thuế. Do đó, để có hóa đơn để xuất cho khách hàng, đơn vị bạn vui lòng nộp đủ số tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước để cơ quan thuế thông báo chấm dứt việc thực hiện biện pháp cưỡng chế này và ra thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng.

          Câu 7: Công ty tôi có doanh thu năm 2013 nhỏ hơn 50 tỷ đồng, đang thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng. Theo quy định tại Thông tư số 151, đơn vị thực hiện kê khai theo quý từ Quý IV/2014. Vậy chúng tôi có phải làm thông báo về việc chuyển đổi kê khai từ tháng sang quý không?

          Trả lời:

          Tiết b.1, Điểm b, Điều 15, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC về đối tượng khai thuế GTGT theo quý như sau:

Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50  tỷ đồng trở xuống.

Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

Căn cứ quy định trên, Thông tư số 151/2014/TT-BTC chỉ quy định trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì phải gửi thông báo Mẫu số 07/GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Do đó, đơn vị bạn đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý thì không phải làm thông báo về việc chuyển đổi kê khai từ tháng sang quý.

Câu 8: Ngày 24/10/2014, công ty tôi có hóa đơn mua vào của NVL. Ngày 26/10/2014, chúng tôi đã xuất dùng NVL đó cho sản xuất. Đến ngày 04/11/2014, đơn vị tôi phát hiện hóa đơn mua vào của NVL trên bị sai địa chỉ nên phải làm thủ tục hủy và bên bán đã lập hóa đơn thay thế vào ngày 04/11/2014. Vậy hóa đơn ghi ngày 04/11/2014, thực tế hàng đã xuất dùng ngày 26/10/2014 có được coi là hợp lệ không?

Trả lời:

Khoản 2, Điều 20, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định việc xử lý đối với hóa đơn đã lập như sau:

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

Căn cứ quy định trên, hóa đơn mua vào của NVL lập ngày 24/10/2014 (thuộc kỳ khai thuế GTGT tháng 11/2014 hoặc Quý IV/2014), người bán và người mua chưa kê khai thuế do sai địa chỉ phải hủy bỏ, người bán gạch chéo các liên, lưu giữ hóa đơn đã lập sai, đồng thời lập hóa đơn mới thay thế (trên hóa đơn phải ghi rõ thay thế hóa đơn số…ngày…tháng…năm…) thì hóa đơn mới ghi sau ngày NVL đã xuất dùng vẫn được coi là hợp lệ.

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Đăng kí để nhận bản tin từ Gonnapass


Liên hệ tư vấn dịch vụ Kế toán – Thuế – Đào tạo: Ms Huyền – 094 719 2091
Mọi thông tin xin liên hệ:
Công ty TNHH Gonnapass
Phòng 701, tầng 7, toà nhà 3D Center, số 3 Duy Tân, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội
Email: hotro@gonnapass.com
Website: https://gonnapass.com
Hotline/ Zalo : 0888 942 040
avatar
admin

Nếu bạn thích bài viết, hãy thả tim và đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Ý kiến bình luận

You cannot copy content of this page